top of page
hevrot-bapark_16.png

אקו קומיוניטי

"אקולוגיה לקהילה מוגנת" מומחים במחזור פסולת אלקטרונית ע"י אנשים בעלי צרכים מיוחדים,
כשהמטרה הינה יישום הרעיון "מנטל אקולוגי לנכס חברתי".

המיזם הוקם בשנת 2007 כעסק חברתיע"י דני קוגן אב לילד בעל צרכים מיוחדים, הכנסות המיזם מושקעות בחזרה לטובת פיתוח וצמיחת המיזם, במטרה ליצור פתרון לשילוב תעסוקתי אינטגראלי של בעלי צרכים מיוחדים בחברה הישראלית ובפריפריה בעיקר, יצירת מקורות תעסוקה (ביחסי עובד מעביד) ומימון לשיקום אוכלוסייה זו תוך העלאת המודעות האקולוגית לשמירה על הסביבה, לחינוך לסובלנות ולקבלת האחר/שונה.

bottom of page