top of page
סטריפ פארק תעשיות משגב לאודות

אודות

פארק תעשייה משגב - תרדיון, שוכן בגליל התחתון ובו כ-110 חברות ועסקים וכ-2500 עובדים. הפארק משתרע על 880 דונם ובו מבנים בשטח של כ- 125 אלף מ”ר.
 

בפארק מגרשים לבנייה ושטחים להשכרה.
הפארק שוכן על כביש 805 ובמרחק של כ- 12 ק”מ מצומת יבור/אחיהוד.

125K

מ״ר מבנים

880

דונם

2500

עובדים

110

חברות

מפה של פארק תעשיות משגב

הטבות ויתרונות ליזמים

פארק תעשייה משגב - תרדיון מוגדר כאזור עדיפות לאומית א' 

הכרה

כ"מפעל מועדף"

״מפעל מועדף״ זכאי לתשלום מס חברות מופחת של 9%

הכרה

כ"מפעל מועדף"

מפעל בר-תחרות עם 25% תוצר המיועד ליצוא (הרשאה להגשת בקשה)

סבסוד עלות

פיתוח קרקע

המחיר הנוכחי הוא

230 אלש"ח לדונם

פטור

מחובת מכרז

קבלת המגרש בהקצאה

ישירה ליזם וללא מכרז

סיוע

בהכשרת עובדים

השתתפות בעלויות של הלמידה במרכזי הכשרה של האגף להכשרה מקצועית או מימון של "כיתה במפעל" או של תהליך "On the Job Training"

מסלול

תמיכה בתעסוקה

קליטת עובדים מאוכלוסיות מיוחדות: מימון של 20%- 27.5% מעלות השכר למשך 30 חודשים בהעסקה של מיעוטים, בדואים, חרדים, בעלי מוגבלויות ונשים חד-הוריות.

זכאות למענק

"מפעל מועדף"

"מפעל מועדף" זכאי למענק של עד 20% מהשקעת ההון בהקמת המפעל (מבנה ומכונות) או בהרחבתו.

תוכנית

מדען ראשי

סיוע למחקר ופיתוח כולל בתעשייה המסורתית. חברות מתחילות יהנו ממימון של עד 50% מהתקציב המאושר למו"פ

קרן סיוע בפרויקטים

ומכרזים בי"ל

סיוע ומימון בהכנת סקרי היתכנות והגשת הצעות למכרזים בינ"ל

תוכנית

"כסף חכם"

סיוע בהגדלת המכירות בשווקים בינ"ל עד לסך של 500 אלף ש"ח

הטבות ליזמים

אחוזי בניה והתכליות עבור המגרשים בפארק

רשימת התכליות

שטח לתעשייה ישמש למבנים לתעשייה, לרבות תעשייה עתירת ידע ובתי תוכנה, לבתי מלאכה ולמתקני שרות, משרדים, חניות ומחסנים, (ויקרא להלן – המפעל) לאחר אשור הועדה המקומית. תותר הקמת חנות למכירת מוצרי המפעל בלבד בתחום המגרש, ובלבד ששטח החנות לא יעלה על 5% משטח המגרש או 200 מ”ר (ברוטו) הקטן מביניהם. בתום שנה מגמר הקמת המפעל, ומדי שנה בשנה, ייבדק המפעל ע”י המנהלת להבטחת עמידה בתנאי התקנון. 

בינוי ואחוזי בניה

מגרשים לתעשייה

תותר בניה של מבנים כאשר שטח הבנייה הכולל (שטח עיקרי ושטח שרות כמוגדר בתקנות) יהיה לפי אחת מהאפשרויות כדלקמן:

א. בנין בן שתי קומות בלבד, עד 80% משטח המגרש. כולל גלריה, ועוד 100% תת קרקעי, סה”כ בכל הקומות 180%, שטח עיקרי ושטח שרות כמפורט בסעיף 26. תכסית מירבית 50%.

 

ב. בנין בן שלוש קומות בלבד, עד 100% משטח המגרש כולל גלריות, ועוד 100% תת קרקעי, סה”כ בכל הקומות 200%. תכסית מירבית 40%. שטח עיקרי ושטח שרות כמפורט בסעיף 26.

 

ג. בנין בן ארבע קומות בלבד, 120% משטח המגרש לקומה. כולל גלריות, ועוד 100% תת קרקעי, סה”כ בכל הקומות 220%. תכסית מירבית 30%. שטח עיקרי ושטח שרות כמפורט בסעיף 26.

* לקוח  מתוך התב״ע ג/10534 עמודים 5-6

bottom of page